Декларация за поверителност

1. Преглед на защитата на личните данни

Обща информация

Следната информация Ви дава прост преглед на това, което се случва с Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация на тема защита на личните данни можете да намерите в нашата декларация за поверителност под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за записването на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Неговите данни за контакт можете да намерите в раздел „За нас“ на този уебсайт.

Как събираме Вашите данни?

От една страна, Вашите данни се събират, когато ни ги предоставяте. Тук може да става дума например за данни, които сте попълнили във формуляра за контакт.

Другите данни се събират автоматично от нашите ИТ системи при посещаване на уебсайта. Това са предимно технически данни (например интернет браузър, операционна система или час на зареждане на страницата). Записването на тези данни става автоматично, когато посетите нашия уебсайт.

За какво ползваме Вашите данни?

Част от данните се събира, за да гарантираме безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на потребителското Ви поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?

По всяко време имате право да получите безплатна справка относно произхода, получателя и целта на записаните Ви лични данни. Имате право да изискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. В тази връзка, както и за други въпроси на тема защита на данните, можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения адрес в раздел „За нас“. Също така имате право на жалба пред компетентния надзорен орган.

Освен това имате право при определени обстоятелства да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Подробности в тази връзка ще намерите в декларацията за поверителност в „Право на ограничаване на обработването“.

Инструменти за анализ и инструменти на трети доставчици

При посещението на нашия уебсайт Вашето сърфиране може да бъде статистически оценено. Това става предимно с бисквитки и така наречените програми за анализ. Анализът на сърфирането Ви по принцип е анонимен; сърфирането Ви не може да бъде проследено до Вас. Можете да възразите на този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация за това ще намерите в следната декларация за поверителност.

Можете да възразите на този анализ. Можете да се информирате за възможностите си за възражение в тази декларация за поверителност.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на личните данни

Собствениците на тези сайтове приемат защитата на личните Ви данни много сериозно. Обработваме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите предписания за защита на личните данни, както и тази декларация за поверителност.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Лични данни са данните, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Настоящата декларация за поверителност разяснява кои данни събираме и за какво ги ползваме. Тя също разяснява как и с каква цел се случва това.

Информираме Ви, че преносът на данни в интернет (например при комуникация чрез имейл) може да има пробиви в сигурността. Не е възможна пълна защита на данни от достъп на трети страни.

Информация за отговорната служба

Администраторът за обработването на данните на този уебсайт е:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Телефон: 05204-915 0
Имейл: info@hoermann.de

Администраторът е физическо и юридическо лице, което решава само или заедно с друг относно целите и средствата за обработването на личните данни (например имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на Вашето съгласие с обработването на данните

Много процеси по обработването на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. По всяко време можете да оттеглите вече даденото си съгласие. За целта е достатъчно да ни изпратите по имейл съобщение със свободен текст. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данните преди това.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи, както и срещу директния маркетинг (член 21 от ОРЗД)

При обработка на данни въз основа на член 6, параграф 1, буква д или е от ОРЗД имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични Ви данни; това важи и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Съответното право основание, на което се базира обработването, можете да видите в тази декларация за поверителност. Когато подадете възражение, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани, освен ако не успеем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или че обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (възражение по член 21, параграф 1 от ОРЗД).

Ако Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на личните Ви данни, отнасящи се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Когато възразите, личните Ви данни повече няма да се използват за целите на директния маркетинг (възражение по член 21, параграф 2 от ОРЗД).

 

Право на жалба пред компетентен надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектът на данните има право на жалба през надзорен орган, по-специално в държавата членка по Вашето обичайно местопребиваване, Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на жалба не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Вие или трето лице имате право да получите данни, които сме обработвали автоматизирано въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, в широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако искате директно прехвърляне на данните на друг администратор, това става само ако е технически възможно.

SSL или TLS криптиране

По причини за сигурност и за защита на преноса на поверителни съдържания, като например поръчки или запитвания, които сте ни изпратили в качеството ни на оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Ще разпознаете криптираната връзка по това, че в адресната лента на браузъра „http://“ се сменя на „https://“ и по символа на катинар в адресната лента на браузъра Ви.

Когато е активирано SSL или TLS криптирането, данните, които ни се предават, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Справка, блокиране, изтриване и коригиране

В рамките на валидните законови предписания по всяко време имате право на безплатна справка за съхранените Ви лични данни, техния произход и получател и целта на обработването на данните, както и евентуалното право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. В тази връзка, както и за други въпроси на тема лични данни, можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения адрес в раздел „За нас“.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. В тази връзка можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения адрес в раздел „За нас“. Имате право на ограничаване на обработката в следните случаи:

  • Ако оспорвате верността на съхранените при нас лични данни, по принцип се нуждаем от време, за да ги проверим. За срока на проверката имате право да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
  • Ако обработването на личните Ви данни е станало/става неправомерно, вместо изтриване можете да изискате ограничаване на обработката на данните.
  • Когато вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие се нуждаете от тях за упражняването, защитата или установяването на правни претенции, имате право вместо изтриване да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
  • Ако сте подали възражение по член 21, параграф 1 от ОРЗД, трябва да се провери дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси. Докато не се установи чии интереси имат преимущество, имате право да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Ако сте ограничили обработването на личните Ви данни, тези данни – с изключение на тяхното съхранение – могат да се обработват само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

3. Длъжностно лице по защитата на данните

Изисквано от закона длъжностно лице по защитата на данните

За нашата фирма сме назначили длъжностно лице по защитата на данните.

Йенс Паул
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
Имейл: datenschutz@hoermann.de

4. Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки

Интернет сайтовете отчасти използват така наречените бисквитки. Бисквитките не нанасят щети на компютъра Ви и не съдържат вируси. Бисквитките ни помагат да направим сайта ни по-удобен за потребителя, по-ефективен и по-сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се инсталират на Вашия компютър и се съхраняват във Вашия браузър.

Повечето от използваните от нас бисквитки са така наречените „сесийни бисквитки“. След края на Вашето посещение те се изтриват автоматично. Другите бисквитки остават записани на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни дават възможност да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение.

Можете така да настроите браузъра си, че да бъдете информирани за инсталирането на бисквитките и само в отделен случай да позволявате бисквитките, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или напълно, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затварянето на браузъра. При дезактивирането на бисквитките функционалността на уебсайта може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на електронна комуникация или за предоставяне на определени желани от Вас функции (например функцията пазарска количка), се съхраняват на основание член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхранението на бисквитките за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите си. Ако се съхраняват други бисквитки (например бисквитки за анализ на Вашето сърфиране), те са разгледани отделно в тази декларация за поверителност.

Файлове със запис на хронологията на сървъра

Доставчикът на сайтовете автоматично събира и съхранява информация в така наречените файлове със запис на хронологията на сървъра, които Вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип браузър и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • URL на референтни сайтове
  • Хост на компютъра, на който е зареден сайта
  • Час на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не могат да се свържат с други източници на данни.

Записването на тези данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес към техническото безпроблемно представяне и оптимизирането на неговия уебсайт – за тази цел трябва да бъдат записани файлове със запис на хронологията на сървъра.

Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за контакт, Вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте посочили там, ще бъдат съхранени с цел обработване на запитването и в случай на последващи въпроси към нас. Не предаваме тези данни без Вашето съгласие.

Обработката на данните, посочени във формуляра за контакт, се извършва само въз основа на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а от ОРЗД). По всяко време можете да оттеглите това съгласие. За целта е достатъчно да ни изпратите по имейл съобщение със свободен текст. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на процесите по обработката на данните преди това.

Данните, които сте посочили във формуляра за контакт, остават при нас, докато не поискате тяхното изтриване, не оттеглите Вашето съгласие за съхранението им или целта на съхранението на данните отпадне (например след приключване на обработката на Вашето запитване). Задължителните законови предписания – по-специално сроковете за съхранение – остават незасегнати.

5. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функциите на услугата за уебанализ Google Analytics. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Analytics използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на Вашето ползване на уебсайта. Генерираната от бисквитката информация за Вашето ползване на този уебсайт по принцип се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Съхранението на бисквитките на Google Analytics и ползването на тези инструменти за анализ се извършват въз основа на член 6, параграф 1, буква а от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от анализа на потребителското поведение, за да оптимизира уебсайта си, както и неговата реклама.

Анонимизиране на IP адресите

На този уебсайт сме активирали функцията анонимизиране на IP адресите. По този начин Вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство преди предаването му в САЩ. Само по изключение пълният Ви IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По искане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на Вашето използване на уебсайта, да състави доклади за дейностите на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет. Предоставеният от Вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не може да се свърже с други данни от Google.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките чрез съответната настройка на Вашия браузър; но Ви информираме, че в този случай евентуално няма да можете да ползвате всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите записването на генерираните от бисквитката и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта данни (включително Вашия IP адрес) на Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате приставката за браузър от следната връзка: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Възражение срещу записването на данни

Можете да предотвратите записването на Вашите данни от Google, като щракнете на следната връзка. Инсталира се Opt-Out бисквитка, която предотвратява записването на Вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Дезактивиране на Google Analytics..

Повече информация за обработването на потребителските данни в Google Analytics ще намерите в декларацията за поверителност на Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Обработване по поръчка

Сключили сме с Google договор за обработване по поръчка и при ползването на Google Analytics изцяло прилагаме строгите предписания на германските органи за защита на личните данни.

Демографски признаци в Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски признаци“ на Google Analytics. Така могат да бъдат изготвяни доклади, които съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни произхождат от таргетираната реклама на Google, както и от данните на посетителите на трети доставчици. Тези данни не могат да бъдат свързани с определено лице. Можете да дезактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите в профила си в Google или напълно да забраните записването на данните си от Google Analytics, както е посочено в точка „Възражение срещу събирането на данни“.

Webtrekk

"За статистическа оценка на ползването на нашите уебсайтове, както и за оптимизиране на нашите оферти, използваме технологиите на Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).

В рамките на ползването на тези уебсайтове се събира и оценява информацията, която предоставя Вашият браузър. Това става чрез технология с бисквитки и така наречените пиксели, интегрирани във всеки уебсайт. Събират се следните данни: Заявка (име на искания файл), тип/версия на браузъра, език на браузъра, използвана операционна система, вътрешна разделителна способност на браузъра, резолюция на екрана, активиране на Javascript, включване/изключване на Java, включване/изключване на бисквитки, дълбочина на цвета, URL адрес на препращане, IP адрес (съхранява се само анонимизирано и се изтрива веднага след употреба), време на достъпа, щраквания.

По всяко време е изключена пряката връзка към личността. Така събраните данни служат за създаване на анонимни потребителски профили, които са основа за създаване на уебстатистики. Събраните данни чрез технологиите Webtrekk няма да бъдат използвани за лично идентифициране на посетителя на тези уебсайтове без отделно предоставеното съгласие на съответния субект на данните и никога няма да отвеждат до личните данни на носителя на псевдонима. Интересувате се от събраните за Вас данни? В такъв случай се свържете с нас с указание за Вашия индивидуален и анонимен Webtrekk-Cookie-ID, който можете да видите в браузъра чрез посочения по-долу линк: Вижте Вашия Webtrekk-Cookie-ID (EID) тук.

По всяко време може да се възрази с действие в бъдеще срещу събирането и съхранението на данни от Webtrekk. За целта отидете на следната връзка. Чрез потвърждение на връзката на Вашия носител на данни се инсталира така наречената бисквитка Opt-Out. Тази бисквитка има валидност 5 години. Моля, имайте предвид, че изтриването на всички бисквитки на компютъра Ви изтрива и тази бисквитка Opt-Out, което означава, че ако искате да продължите да възразявате срещу анонимизираното събиране на данни от Webtrekk, трябва отново да инсталирате бисквитката Opt-Out. Бисквитката Opt-Out се инсталира на всеки браузър и компютър. В случай че използвате нашите уебсайтове от вкъщи и от работа или ги посещавате през различни браузъри, трябва да активирате бисквитката Opt-Outна различните браузъри, съответно на различните компютри."

6. Приставки и инструменти

Google Карти

Тази страница използва услугата за предоставяне на карти Google Карти чрез API. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

За ползването на функциите на Google Карти е необходимо съхранението на Вашия IP адрес. По принцип тази информация се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху това предаване на данни.

Ползването на Google Карти е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и лесното намиране на местата, които сме посочили на уебсайта. Това представлява законен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД.

Повече информация за обработването на потребителските данни ще намерите в декларацията за поверителност на Google: policies.google.com/privacy.